ניהול תזרים מזומנים אקטיבי

בבדיקת דוח רווח והפסד של העסק, בשורה התחתונה רשום רווח או הפסד. לכאורה הרווח או ההפסד הם חשבונאים בלבד ולא מראים את הערך הפנימי של העסק. הערך הפנימי של העסק נמדד בזרם תזריםהמזומנים שלו מתוקף הפעילות העסקית בהווה ובעתיד. במילים אחרות הערך התפעולי של החברה מבוטא על ידי ניהול תזרים מזומנים חופשי.תזרים מזומנים חופשיהתזרים המזומנים החופשי מוגדר כרווח תפעולי לאחר ניכוי מס פחות ההשקעות הנדרשות לשמר את הרווח התפעולי בעתיד, כגון, ציוד ומבנים. ולכן אתגר מספר אחד של החברה החפצה לייצר צמיחה הוא, לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת  את התזרים המזומנים החפשי.    על מנת להבין מהו רווח תפעולי נקי (הסגמנת הראשון בחישוב תזרים מזומנים חפשי לאחר מס)  נוכל להמשיל את זה לשני חברות שגודל החוב שלהן שונה וכתוצאה שוני בעלות החוב, מה שמביא לשוני ברווח הנקי בשורה התחתונה בדוח רווח והפסד. רווח נקי נמוך יותר לא בהכרח אומר שהביצועים של החברה פחות טובים. מדידה טובה יותר היא הרווח התפעולי הנקי לאחר מס הינו כמה החברה יכלה לייצר רווחים אלולי לא היה לה חוב. כפי שידוע אם חברה המייצרת רווח תפעולי נקי לאחר מס חיובי וגדל לאורך זמן מראה למערכת גיוס החוב שיש לחברה יכלת לשרת את החוב, או לחילופין לחברה יש יכלת לנצל טוב ויעיל יותר את המשאבים שיש לרשותה.  משאבים שוטפים – כל חברה זקוקה למשאבים שוטפים (נכסים נזילים) לתפעול שוטף של העסק. לדוגמה מזומנים, כל מערך התשלומים לספקים וחובות לקוחות לא תמיד מסתנכרן אחת לאחת ולכן העסק תמיד צריך מזומנים בבנק על מנת לממן את חוסר הסינכרון. בחישוב הרווח התפעולי הנקי יש להתייחס אך ורק לנכסים השוטפים שתרמו ליצירת הרווחים התפעוליים. נכסים שוטפים כגון התחייבויות או הפקדות בבנק (נכסים שוטפים היוצרים ריבית זכות או חובה) לא יכלם להחשב כמשתתפים ביצירת הרווח התפעולי, או כל במילים אחרות ההון החוזר התפעולי הנקי הוא סך הנכסים השוטפים םחות סך ההתחייביות השוטפות. על על המשאבים לתפעול שוטף קיימת התוספת בשווי הנכסים הקבועים שמשתתפים בייצור הרווח התפעולי הנקי כגון מבנה המפעל, האדמה עליו נמצא המפעל והציוד שהשתתף ביצור.  בבחינת מאזנים מזמן לזמן ניתן לראות כמה הון חוזר תפעולי נדרש לשרת את מחזור המכירות.

השקעה נטו בהון החוזר : פחת המוגדר כהוצאה על שחיקת נכסים + השקעה חדשה על נכסים.

לסיום חישוב תזרים מזומנים חופשי    =  לרווח התפעולי הנקי לאחר מס –  ההשקעה נטו בהון התפעולי החוזר.

שימושים בנתון תזרים מזומנים חפשי:

  1. תשלום ריבית לבעלי החוב.
  2. תשלום חלקי הקרן לבעלי החוב.
  3. תשלום דיבידנד לבעלי המניות.
  4. בחברות ציבוריות רכישה מחדש של מניות מונפקות.
  5. השקעות קצרות טווח ואו כל נכס שהוא לא לשם תפעול העסק.

יעוץ עסקי: תכנון תזרים מזומנים חפשי.

תן למנהל כספים להוביל יחד איתך את העסק שלך להצלחה